Regulamin

ORGANIZATOR

1. Organizatorzy:

– Uczniowski Klub Sportowy Iskra Warszawa, Ul. Wojciechowskiego 35/29 02-495 Warszawa

– Urząd M. St. Warszawa – Dzielnica Ochota

CEL

1. Propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu oraz popularyzacja biegania na terenie Dzielnicy Ochota i nie tylko. Wszystko pod hasłem Bieg Ordona.

2. Mobilizacja lokalnej społeczności do dbania o kondycję fizyczną – Bieg Ordona

3. Współpraca z organizacjami wspomagającymi najbardziej potrzebujących mieszkańców Dzielnicy Ochota

TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 8 września 2019 roku.

2. Start biegu nastąpi o godzinie 9:00, na Bateryjce a przewidywany czas na ukończenie biegu to 1 godzina  (1  godzina pozwoli szybkim tempem, czyli marszobiegiem ukończyć trasę).

3. Pierwsi zawodnicy na mecie biegu przewidziani są już po 15 – 20  minutach po starcie.

4. Długość trasy biegu wynosi 5000 m.

5. Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów.

6. Zawodników obowiązuje limit czasu 60 minut.

ZASADY UCZESTNICTWA

1. W imprezie Bieg Ordona 2019 może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania zawodów ukończyła 15 lat.

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną zgodą prawnego opiekuna.

3. Limit uczestników Biegu Ordona 2019 to 200 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.

4. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu Ordona 2019 muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów (adres biura zawodów podany będzie na stronie www.) Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia
o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu.

7. Uczestnicy przed startem powinni zapoznać się z mapą przebiegu trasy biegu.

8. Zawodnicy, którzy z różnych powodów nie ukończą bądź zrezygnują z biegu zobowiązani są do opuszczenia wyznaczonej trasy i zdjęcie numeru startowego. Zawodnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za własne działania i zachowania stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

9. Decyzje obsługi medycznej, co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

10. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie OC.

ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Biegu Ordona 2019. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, klub, rozmiar koszulki.

2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 5 września 2019. W dniach  6, 7 września dokonanie rejestracji będzie możliwe tylko w Biurze Zawodów oraz w miejscu wydawania pakietów startowych. W przypadku wcześniejszego wyczerpania limitu 200 miejsc, zapisy zostaną zamknięte.

3. Opłata startowa (liczy się data zaksięgowania przelewu a nie wypełnienia formularza zgłoszeniowego) za udział w biegu wynosi: 25,00 zł

4. Opłat można dokonać za pomocą:

– gotówki w biurze zawodów

– szybkiej płatności on-line przy rejestracji na stronie biegordona.pl lub w ciągu 3 dni od rejestracji (zwolniona z dodatkowych opłat)

– przelewem na konto Klubu:

UKS Iskra Warszawa, 02-495 Warszawa ul. Wojciechowskiego 35/29

nr konta 02 2490 0005 0000 4500 3797 3320

W tytule wpłaty wpisujemy z dopiskiem – BIEG ORDONA 2019 – opłata startowa za …. (imię i nazwisko) adres zamieszkania, rok urodzenia,

przykład: „BIEG ORDONA 2019, Opłata startowa Jan Kowalski, ul. Miodowa 1 00-100 Warszawa, rok 1965”.

5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 3 dni od momentu dokonania zgłoszenia do biegu, a jeżeli opłata nie zostanie zaksięgowana w wyznaczonym terminie
w przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.

Jeżeli na dzień 5 września 2019 roku opłata nie zostanie zaksięgowana na koncie, zgłoszenie zostanie anulowane.

6. W przypadku opłat startowych wniesionych na konto Organizatora po 5 września 2019 konieczne będzie przedstawienie przy weryfikacji w Biurze Zawodów dowodu wpłaty w formie wydruku.

7. Opłata raz uiszczona, nie podlega zwrotowi.

8. Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę Uczestników na jednym blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W tym wypadku w dopisku (w tytule przelewu) należy wpisać „Opłata grupowa” oraz Imiona i Nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do biegu.

9. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:

– numer startowy wraz z czterema agrafkami i chipem

– pamiątkową koszulkę,

– wodę

– medale na mecie

NAGRODY

1. Nagrody Bieg Ordona 2019

Nagroda specjalna to niespodzianka zostanie rozlosowana wśród wszystkich zawodników którzy:

– opłacili udział w biegu

– ukończyli dystans 5 km

– biegli w swoim numerze startowym

Mężczyźni

I msc w biegu na 5 kilometrów

II msc w biegu na 5 kilometrów

III msc w biegu na 5 kilometrów

Kobiety

I msc – w biegu na  5 kilometrów

II msc – w biegu na 5 kilometrów

III msc – w biegu na 5 kilometrów

Mężczyźni

I msc – w Nordic Walking na 5 kilometrów

II msc – w Nordic Walking na 5 kilometrów

III msc – w Nordic Walking na 5 kilometrów

Kobiety

I msc – w Nordic Walking na 5 kilometrów

II msc – w Nordic Walking na 5 kilometrów

III msc – w Nordic Walking na 5 kilometrów

Nagrodzeni zostaną również Najszybsza Mieszkanka Ochoty oraz Najszybszy Mieszkaniec Ochoty.

Pula nagradzanych miejsc może że ulec zmianie. Dokładne informacje o nagrodach zostaną ogłoszone na 7 dni przed startem.

2. Uczestnictwo w BIEGU ORDONA 2019, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także praw do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji na każdym etapie BIEGU ORDONA 2019 uczestnika postępującego niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników BIEGU ORDONA 2019 będą przetwarzane w celach przeprowadzenia  BIEGU ORDONA 2019, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody.

2. Dane osobowe uczestników BIEGU ORDONA 2019  będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem
w BIEGU ORDONA 2019  obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w BIEGU ORDONA 2019. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych,
a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883.

Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z BIEGIEM ORDONA 2019 należy składać na piśmie wraz
z uzasadnieniem do Organizatora na adres: UKS Iskra Warszawa, ul. Wojciechowskiego 35/29 02-495 Warszawa, z dopiskiem Bieg Ordona 2019 – Reklamacja”, w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia biegu – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje dotyczące BIEGU ORDONA 2019 Organizator rozpatrywać będzie 
w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących BIEGU ORDONA 2019  będzie ostateczna.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników BIEGU ORDONA 2019  obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do uczestnictwa w biegu w koszulce, którą otrzyma
w pakiecie startowym.

3. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.

4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

7. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

8. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.